Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van uw gegevens belangrijk!

 

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en van uw rechten uit hoofde van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij in het algemeen toestemming aan u.

 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor het desbetreffende land specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die gelden voor "BOGE COMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG". Door middel van dit privacybeleid willen wij u informeren over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kan er bij de overdracht van gegevens op internet altijd sprake zijn van lacunes in de veiligheid, zodat een absolute bescherming niet kan worden gewaarborgd. Daarom kunt u ook op andere manieren, bijvoorbeeld telefonisch of per post, persoonsgegevens aan ons doorgeven.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens van de lidstaten, alsook overige regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens richt zich naar welke van de volgende instanties uw contractpartner of contactpersoon is:

 

BOGE Anlagenbau GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld

 

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld

 

BOGE Druckluftsysteme GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld

 

BOGE Komponenten GmbH & Co. KG
Zum Fliegerhorst 6
01558 Großenhain

 

BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld

 

Boge & Co. Maschinenhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld

 

Centrale contactgegevens van de vennootschappen:
telefoon:+49 5206 601-0
fax:     +49 5206 601-200
e-mail: info@boge.de

 

3. Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming kunt u als volgt bereiken:

datenschutz-boge@audatis.de

 

U kunt voor alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Definities

Het privacybeleid is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgever zijn gebruikt bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen wij vooraf de gebruikte begrippen toelichten.

 

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

2. Betrokkene

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (onze onderneming) worden verwerkt.

 

3. Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, samenstellen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

 

4. Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 

5. Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 

6. Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende gegevens afzonderlijk worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 

7. Verwerker

Onder "verwerker" wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die resp. dat persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

8. Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het daarbij om een derde gaat of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

 

9. Derden

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

10. Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval gegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft dat hij/zij akkoord gaat met de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.

5. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming vragen ten behoeve van een specifiek verwerkingsdoel.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

 

Indien ons bedrijf gebonden is aan een wettelijke verplichting op basis waarvan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1c AVG.

 

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekeraar of andere vitale informatie doorgegeven zouden moeten worden aan een arts, een ziekenhuis of andere derden. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1d AVG.

 

Ten slotte zouden verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op art. 6 lid 1f AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsactiviteiten gebaseerd die niet onder de hierboven genoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde te beschermen, mits de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Het is ons met name toegestaan dergelijke verwerkingactiviteiten te verrichten, omdat ze door de Europese wetgever expliciet worden genoemd. Hij is van mening dat er van een gerechtvaardigd belang zou kunnen worden uitgegaan als u een klant van ons bedrijf bent (Grond 47 zin 2 AVG).

 

6. Overdracht van gegevens aan derden

Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan die vermeld in dit privacybeleid vindt niet plaats.

Voor bepaalde diensten en informatie op onze website (zoals onlinereclame of aanmelding voor de nieuwsbrief) moeten wij persoonsgegevens van u ontvangen, zoals uw naam, adres of e-mailadres.

 

Wij verzamelen alleen dergelijke gegevens als deze noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw verzoek. Uw verzoeken en de daarin opgenomen gegevens en informatie worden intern doorgegeven aan werknemers of door ons ingeschakelde bedrijven (bijv. handelspartners) die ons helpen bij de behandeling van uw verzoek.

 

Aangezien BOGE wereldwijd actief is, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan lokale dochterondernemingen en/of verkooppartners die ook buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, om uw verzoek beter te kunnen behandelen.

 

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. u hebt hier op grond van art. 6 lid 1 punt 1a AVG uitdrukkelijk mee ingestemd;

2. de overdracht op grond van art. 6 lid 1 punt 1f AVG is toegestaan om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u er een overwegend beschermd belang in hebt om uw gegevens niet openbaar te maken;

3. er bestaat een wettelijke verplichting voor het doorgeven op grond van art. 6 lid 1 punt 1c AVG; en

4. dit is wettelijk toegestaan en volgens art. 6 lid 1 punt 1b AVG noodzakelijk voor de afwikkeling van contractuele verhoudingen met u.

 

Alvorens uw persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Unie en de EER, zorgen wij ervoor dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijvoorbeeld door toepassing van de EU-modelcontractbepalingen).

 

Om een kopie te ontvangen van de concreet van toepassing zijnde regelingen kunt u contact met ons opnemen via de onder punt 2 en 3 genoemde contactgegevens.

7. Techniek

7.1 SSL/TLS-encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL- en TLS-encryptie om de beveiliging van de gegevensverwerking te waarborgen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, inloggegevens of contactaanvragen die u ons als beheerder doet toekomen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser begint met "https://" in plaats van met "http://". Bovendien kunt u een dergelijke verbinding herkennen aan het slotsymbool in uw browserregel.

 

Wij gebruiken deze technologie om de door u doorgegeven gegevens te beschermen.

 

7.2 Gegevensverzameling bij bezoek van de website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dat wil zeggen, wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (in zogenaamde "serverlogbestanden"). Onze website verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie bij elk bezoek aan een pagina door u of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd:

 

1. gebruikte browsertypen en -versies;

2. het besturingssysteem dat door het zich toegang verschaffende systeem wordt gebruikt;

3. de website van waaruit een zich toegang verschaffend systeem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrers);

4. de subwebsites die via een zich toegang verschaffend systeem op onze website worden aangestuurd;

5. de datum en het tijdstip van toegang tot de website;

6. een internetprotocoladres (IP-adres);

7. de internetserviceprovider van het zich toegang verschaffende systeem.

 

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over uw persoon. Deze informatie is daarentegen nodig om:

 

1. de inhoud van onze website correct beschikbaar te stellen;

2. de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen en

3. om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die in geval van een cyberaanval nodig is voor vervolging.

 

Deze verzamelde gegevens en informatie worden door ons geanalyseerd met als doel de bescherming en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verbeteren, om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt 1f AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

8. Cookies

8.1 Algemene informatie over cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone enz.) wanneer u onze website bezoekt.

 

In het cookie wordt informatie geplaatst die zich voordoet in combinatie met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis kunnen nemen van uw identiteit.

 

Het gebruik van cookies is enerzijds bedoeld om het gebruik van onze aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze cookies worden na het verlaten van onze pagina automatisch verwijderd.

 

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zullen wij automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen.

 

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest als u onze site weer bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

 

8.2 Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies

De gegevens die door cookies worden verwerkt en die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn noodzakelijk om onze legitieme belangen en die van derden te vrijwaren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt 1f AVG.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

(1) Taalinstellingen

(2) Artikelen in een winkelwagen

(3) Aanmeldinformatie (log-in)

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies heeft als doel het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder gebruik van cookies. Voor die functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een websitewisseling wordt herkend.

 

Om technische redenen hebben de volgende toepassingen cookies nodig:

(1) Winkelwagen in webshop

(2) Overname van taalinstellingen

(3) Registratie onder myBOGE

U hebt als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door middel van de juiste instellingen in uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u al opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of supportafdeling.

Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

Voor alle andere cookies geldt dat u hiervoor toestemming hebt gegeven via onze opt-in cookiebanner conform art. 6 lid 1a AVG.

Cookie instellingen

 

Essentieel (1)
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn nodig voor een goede werking van de website.

Naam Drupal Cookie
Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel Slaat instellingen op in een cookie om de website weer te geven.
Cookie Naam has_js
Cookie Duur Session

 

Statistiek/mMrketing (2)
Statistiekcookies verzamelen informatie anoniem. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Naam Matomo (voorheen Piwik)
Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel Cookie van Matomo voor websiteanalyse. Genereert statistische informatie over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Cookie Naam _pk_id.1.4570, _pk_ses.1.4570
Cookie Duur 1 jaar

9. Inhoud van onze website

9.1 Registratie als gebruiker

U hebt de mogelijkheid om u op onze website te registreren. Daarbij verstrekt u persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door ons en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij kunnen het nodig achten de persoonsgegevens door te geven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een webhost, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal/zullen gebruiken voor intern gebruik dat aan ons is toe te schrijven.

 

Wanneer u zich op onze website registreert, worden ook het door uw internetserviceprovider (ISP) aan u toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. De opslag van deze gegevens is dan ook noodzakelijk om onszelf te beveiligen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

 

Uw registratie met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient ook om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die tijdens de registratie worden verstrekt op elk moment te wijzigen of volledig uit onze database te laten verwijderen.

 

Op verzoek verstrekken wij u te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen. Bovendien zullen wij op uw verzoek persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. De in dit privacybeleid genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle andere medewerkers staan in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

 

De verwerking van uw gegevens gebeurt in het belang van een comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG.

 

9.2 Bestelprocedure

Alle gegevens die u in het kader van een bestelling in de webshop invoert, worden opgeslagen. Het gaat hierbij concreet om de volgende gegevens:

• naam, voornaam

• land

• adres

• eigen bestelnummer (vrijwillige vermelding)

• afwijkend afleveradres (vrijwillige vermelding)

• klantnummer

• e-mail adres

Deze gegevens, die absoluut noodzakelijk zijn voor de levering of de verwerking van de bestelling, worden doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1b AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwijderd zodra de verwerking ervan niet meer nodig is. Hierbij moeten wij echter fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

9.3 Solliciteren/vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website te solliciteren naar een baan bij ons. Bij deze digitale sollicitaties worden uw sollicitant- en sollicitatiegegevens door ons elektronisch verzameld en verwerkt om de sollicitatieprocedure te kunnen afwikkelen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 lid 1 punt 1 BDSG (de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming) in combinatie met art. 88 lid 1 AVG.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure - uiteraard in overeenstemming met de verdergaande wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is eveneens § 26 lid 1 punt 1 BDSG (de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming) in combinatie met art. 88 lid 1 AVG.

Bij een afwijzing voor een sollicitatie verwijderen wij de aan ons verstrekte gegevens automatisch zes maanden na de bekendmaking van de afwijzing. De gegevens worden echter niet verwijderd indien ze op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege bewijsplicht in het kader van de AGG (Duitse algemene wet gelijke behandeling) langer dan zes maanden of tot de afronding van een gerechtelijke procedure moeten worden bewaard.

De rechtsgrondslag is in dit geval art. 6 lid 1 AVG en § 24 lid 1 nr. 2 BDSG (de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigde belang ligt in de juridische verdediging of wetshandhaving.

 

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere bewaartermijn van uw gegevens, bijvoorbeeld voor opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. Rechtsgrondslag is dan art. 6 lid 1a AVG. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken conform art. 7 lid 3 AVG door zulks aan ons tot uiting te brengen.

10. Verzending nieuwsbrief

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonsgegevens bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief aan ons worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

 

Wij informeren onze klanten en zakenpartners regelmatig over onze aanbiedingen door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door u worden ontvangen wanneer

 

1. u over een geldig e-mailadres beschikt en

2. u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

 

Om juridische redenen wordt via de 'dubbele opt-in' procedure een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u als eerste hebt opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of u, als eigenaar van het e-mailadres, toestemming hebt gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij ook het IP-adres op dat door uw internetserviceprovider (ISP) is toegewezen aan het IT-systeem dat u gebruikt op het moment van registratie, alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als juridische waarborg.

 

De persoonlijke gegevens die in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door u te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt voor de verzending van nieuwsbrieven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is een link opgenomen in elke nieuwsbrief. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om u te allen tijde rechtstreeks op onze website af te melden van de nieuwsbrief of de gewenste afmelding op een andere wijze aan ons te melden.

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief is art. 6 lid 1a AVG.

11. Onze activiteiten op sociale netwerken

Om ons in staat te stellen met u te communiceren via sociale netwerken en u te informeren over onze diensten, zijn wij op de sociale netwerken vertegenwoordigd met onze eigen pagina's. Indien u een van onze socialemediapagina's bezoekt, zijn wij conform art. 26 AVG samen met de aanbieder van het betreffende socialemediaplatform verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die hierdoor in gang wordt gezet en waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.

 

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van de pagina's, maar gebruiken deze alleen in het kader van de mogelijkheden die ons door de desbetreffende aanbieders worden geboden.

Daarom willen wij u er bij wijze van voorzorgsmaatregel op wijzen dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Gebruik kan dus risico's voor u met zich meebrengen op het gebied van gegevensbescherming, omdat de bescherming van uw rechten, bijvoorbeeld op informatie, verwijdering, bezwaar, enz. moeilijk kan zijn en de verwerking in de sociale netwerken vaak rechtstreeks plaatsvindt ten behoeve van reclamedoeleinden of ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag door de aanbieders, zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed. Als er gebruikersprofielen worden aangemaakt door de aanbieder, worden er vaak cookies gebruikt of wordt het gebruikersgedrag direct toegewezen aan uw eigen lidmaatschapsprofiel bij de sociale netwerken (als u hier bent ingelogd).

 

De beschreven verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens worden in overeenstemming met art. 6 lid 1f AVG uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigde belang en het gerechtvaardigde belang van de aanbieder om met u op een moderne manier te kunnen communiceren of u op de hoogte te kunnen stellen van onze diensten. Indien u bij de desbetreffende aanbieders als gebruiker toestemming moet geven voor gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1a AVB in combinatie met art. 7 AVG.

 

Aangezien wij geen toegang hebben tot de gegevensbestanden van de aanbieders, willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering, enz.) het beste rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder kunt uitoefenen. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens door de sociale netwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht van bezwaar of herroeping (de zogenaamde opt-out), hebben wij hieronder bij de desbetreffende door ons gebruikte aanbieders van sociale netwerken voor u op een rijtje gezet:

 

11.1 Facebook

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

 

Privacybeleid (richtlijn bescherming persoonsgegevens):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Opt-out en reclame-instellingen:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

11.2 LinkedIn

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

 

Privacybeleid:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Opt-out en reclame-instellingen:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

11.3 Twitter

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

 

Privacybeleid:

https://twitter.com/de/privacy

 

Informatie over uw gegevens:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

 

Opt-out en reclame-instellingen:

https://twitter.com/personalization

 

11.4 YouTube

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

 

Privacybeleid:

https://policies.google.com/privacy

 

Opt-out en reclame-instellingen:

https://adssettings.google.com/authenticated

 

11.5 XING

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Duitsland:

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland

 

Privacybeleid:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Informatieaanvragen voor XING-leden:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Webanalyse

12.1 Matomo

Wij hebben in deze website de Matomo-component van aanbieder InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, geïntegreerd. Matomo is een softwaretool voor webanalyse, dat wil zeggen, voor het verzamelen, bijeenbrengen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites.

De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons onze website en de gebruiksvriendelijkheid van onze website voortdurend te verbeteren, alsmede een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

 

De software wordt beheerd op de server van de verwerkingsverantwoordelijke, de logbestanden die gevoelig zijn voor privacywetgeving worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Matomo plaatst een cookie op uw IT-systeem. Door het plaatsen van het cookie zijn wij in staat het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de Matomo-component gevraagd om gegevens naar onze server te sturen ten behoeve van online-analyse.

Wanneer afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

• de opgeroepen website;

• de verblijfsduur op de website;

• naam van de provider, de gebruikte browser, in de browser geïnstalleerde plug-ins/add-ons (bijv. Flash, PDF-reader, Shockwave, Java, Silverlight, Quicktime);

• naam van het besturingssysteem en de resolutie;

• naam van het aanvragende domein;

• datum en tijdstip van toegang;

• gebruikte zoekmachines;

• naam van de gedownloade bestanden;

• de bounce rate;

• het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker (anoniem ingekort tot twee blokken, bijv. 192.168.x.x).

Deze verwerkingsactiviteiten worden uitsluitend uitgevoerd indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend overeenkomstig art. 6 lid 1a AVG.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Matomo is te vinden op https://matomo.org/privacy/ .

13. Google WebFonts

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in het cachegeheugen van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

 

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1f AVG.

 

Voor meer informatie over Google Web Fonts en in het bijzonder over het voorkomen van het gebruik van gegevens, kunt u terecht bij

https://developers.google.com/fonts/faq,

in het privacybeleid van Google

https://www.google.com/policies/privacy/,

en uw – mits u die hebt – Google-account

https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Kredietwaardigheidsbeoordelingen

Om u en ons te beschermen tegen misbruik en ter bescherming tegen financiële wanbetalingsrisico's met onbeveiligde betaalmethoden, worden uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) door Creditreform Bielefeld Riegel & Unger, Sunderweg 3 in 33649 Bielefeld, door Coface, Isaac-Fulda-Allee 1 in 55124 Mainz of door Euler Hermes AG, Gasstr. 27 in 22761 Hamburg sporadisch in het kader van een kredietwaardigheidsbeoordeling aan ons doorgegeven en door ons verwerkt voordat een contract wordt afgesloten.

 

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1f AVG. Ons gerechtvaardigde belang is bescherming tegen misbruik en het afdekken van financiële wanbetalingsrisico's. Dit is ook in uw belang.

 

Zodra de verkregen kredietwaardigheidsinformatie niet meer nodig is, wordt deze verwijderd. Meestal is dit het geval als de gehele bestelprocedure definitief is afgehandeld. Hierbij moeten wij echter fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

15. Uw rechten als betrokkene

15.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

 

15.2 Recht van inzage van de betrokkene, art. 15 AVG

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie van ons te ontvangen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een kopie van deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

15.3 Recht op rectificatie, art. 16 AVG

U hebt het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden gerectificeerd. Verder hebt u het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen.

 

15.4 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), art. 17 AVG

U hebt het recht om van ons te eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de door de wet genoemde redenen van toepassing is en dat verwerking of bewaring niet noodzakelijk is.

 

15.5 Recht op beperking van de verwerking, art 18 AVG

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken als aan een van de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

 

15.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG

U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming conform art. 6 lid 1a AVG of art. 9 lid 2a AVG, dan wel op een overeenkomst conform art. 6 lid 1b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of plaatsvindt bij de uitoefening van een aan ons gedelegeerd openbaar gezag.

 

Bovendien hebt u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 lid 1 AVG het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene aan de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

 

15.7 Recht van bezwaar, art. 21 AVG

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1e (verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of f (verwerking op basis van een afweging van belangen) AVG plaatsvindt.

 

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de betekenis van artikel 4 nr. 4 AVG.

 

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er voor de verwerking dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgegevens om direct marketing te kunnen bedrijven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen onze verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

 

Bovendien hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

Het staat u vrij uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

15.8 Herroeping van een toestemming tot verwerking van gegevens

U hebt het recht om uw toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken.

 

15.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

16. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit is voorzien in de wettelijke bepalingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist.

17. Nadere informatie over andere verwerking van gegevens

Als bedrijf verwerken wij niet alleen persoonsgegevens op onze website, maar ook in vele andere processen. Om u als betrokkene ook voor deze verwerkingsdoeleinden zoveel mogelijk informatie te kunnen verstrekken, hebben wij deze voor de volgende verwerkingsactiviteiten voor u op een rijtje gezet en voldoen daarmee aan de wettelijke informatieverplichtingen overeenkomstig. Art. 12-14 AVG:

•   informatie over gegevensbescherming bij de omgang met contactpersonen en communicatiepartners;

•   informatie over gegevensbescherming bij de omgang met klanten en leveranciers.

Als u meer informatie wenst die u niet in dit privacybeleid kunt vinden, neem dan vertrouwelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

18. Actualiteit en wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is de versie van maart 2020.

 

Het kan nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of als gevolg van wijzigingen in wet- of regelgeving.

Download

Privacybeleid

pdf,71 KB